Ogłoszenie naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Szudziałowo ogłasza nabór wniosków  do zgłoszenia do dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych, którzy do dnia 27.01.2023 r. do godziny 12:00 złożą prawidłowo wypełniony wniosek do Urzędu Gminy Szudziałowo. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w trzech kategoriach:

– do 150 000 złotych,

– do 500 000 złotych,

– do 3 500 000 złotych.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Szudziałowo, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach w/w Programu .

Szczegóły programu:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Zarządzenie o naborze wraz z ogłoszeniem oraz wzorem wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdują się w załącznikach. 

Skip to content