CZYSTE POWIETRZEAktualne dane (5.01.2023 r.) o wdrożeniu Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Szudziałowo:

 • Liczba złożonych wniosków: 30
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 13
 • Kwota wypłaconego dofinansowania: 325 380 zł

Punkt Konsultacyjny

Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że od 01 stycznia 2023 w Urzędzie Gminy w Szudziałowie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Szudziałowo aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego w dniu 27 grudnia 2022 r. porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Szudziałowo. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Program przewiduje dofinasowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/

Zachęcamy do korzystania z punktu!

W celu zapisu na konsultacje indywidualne, bądź w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku należy dzwonić pod numer telefonu: /85/ 722-14-04 w. 21 lub 25.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer KW i nr dz. ew.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Powierzchnia ścian zewnętrznych planowanych do docieplenia.
 11. Powierzchnia stolarki okiennej lub drzwi zewnętrznych planowanych do docieplenia.
 12. Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 13. Dochód wnioskodawcy za ostatni rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.).
Skip to content