GOSPODARKA ODPADAMIUwaga

     Wójt Gminy Szudziałowo zawiadamia, że  na podstawie  Uchwały Nr XVI.128.2020 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 listopada 2020r.  w sprawie  wyboru metody ustalenia  opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz  ustalenia tej opłaty od  właścicieli  nieruchomości, na której zamieszkują  mieszkańcy od  dnia  1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe  stawki  opłat.

27 zł od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

25 zł od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, z posiadanym kompostownikiem ( 2 zł zwolnienia z części  opłaty z tytułu posiadania i użytkowania kompostownika na bioodpady stanowiące odpady  komunalne),

54 zł  od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, jeżeli  właściciel  nie  wypełnia obowiązku zbierania odpadów  komunalnych w sposób selektywny.

 Nowe  stawki są  wynikiem znacznego  wzrostu cen odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikających  z ogłoszonego przetargu  ( 1328,40zł / tona).

Opłaty wnoszone przez mieszkańców przeznaczone są tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów i są przekazywane Wykonawcy usługi.

Zawiadamiamy  również, iż od  dnia  1 stycznia 2021r. opłatę  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi należy  wnosić na indywidualne konto  przypisane dla płatnika.

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                        Tadeusz Tokarewicz

Podmiot odbierający odpady  komunalne od  właścicieli  nieruchomości

        z terenu gminy Szudziałowo  w 2020 – 2021 roku to:

MPO Spółka z o. o

 1. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

Miejsca zagospodarowania odpadów  komunalnych

     Zgodnie  z art. 3 ust 2 pkt 9b) ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r, poz. 2010 z późn. zm. )  gmina  zobowiązana jest  do  udostępnienia na stronie  internetowej  gminy oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty miejscach zagospodarowania  przez  podmioty odbierające odpady komunalne od  właścicieli nieruchomości  z terenu danej  gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych,  bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  do  składowania.

      Sejmik Województwa Podlaskiego  Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016r. przyjął „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.

      Wraz  z przyjęciem Planu  Sejmik Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie  wykonania  powyższego Planu, która  jest  aktem prawa miejscowego ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 4916). Zgodnie z ww. dokumentami Gminę Szudziałowo zaliczono  do  Regionu Centralnego gospodarki odpadami  komunalnymi, obejmującego  18 gmin.

     W Regionie  Centralnym  wskazano  instalacje:

Instalacja termicznego przekształcania odpadów  komunalnych:

 • ZUPOK Białystok,

Instalacja mechaniczno-  biologicznego przetwarzania  odpadów :

 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach,
 • Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami ( CIGO) w Studziankach,
 • Instalacje przewidziane  do zastępczej obsługi regionu: CIGO w Studziankach, ZZO w Hajnówce,  ZUOK w Hryniewiczach,  ZUOK Białystok;

Instalacja przetwarzania odpadów  zielonych i innych  bioodpadów :

 • ZUOK w Hryniewiczach,
 • instalacje przewidziane do  zastępczej obsługi regionu:  ZZO w Hajnówce;

Składowanie odpadów komunalnych:

 • składowisko ZUOK w Hryniewiczach,
 • składowisko zastępcze: SOK w Studziankach, SOK w Odnodze;

Wykaz  punktów zbierania odpadów  folii, sznurka i opon  z gospodarstw  rolnych

      Zgodnie  z art. 3 ust 2 pkt 9f  ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm. )  gmina  zobowiązana jest  do  udostępnienia na stronie  internetowej  gminy oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierania odpadów  folii, sznurka oraz  opon powstających  w gospodarstwach rolnych  lub zakładów przetwarzania  takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

     Rolnik będący wytwórcą odpadów ma  obowiązek  na własny  koszt  zagospodarować te  odpady, np. przez  zlecenie tych  czynności podmiotowi posiadającemu  odpowiednie  zezwolenie.

Adresy punktów  zbierania odpadów  powstających w gospodarstwach rolnych:

      Utylizacja opon rolniczych:

 • Ergum Krzysztof Rutkowski ;   32-310 Klucze,   Rabsztyńska 3

         tel:  32 647 87 30 , 721 600 600, e-mail: biuro@ergum.pl

 • Trans Południe Sp. z o. o , 39-200 Dębica, Podgrodzie 8b,

          tel: 14- 681 89 89 , 500 009 860

 • GPR Guma i Plastik Recycling Sp z o. o, 37-205 Zarzecze, ul. Św. Jana Pawła II  nr 18

          tel: 48 16 640 15 96,    e-mail: recycling@gpr-guma.pl

 • Grupa Recykl S.A. ,  63-100 Śrem, ul. Letnia 3,

          tel: 667 955 563,   e-mail: recykl@ recykl.pl, e-mail: opony@recykl.pl

Punkt zbierania odpadów folii oraz sznurka:

 • HERMAS RECYCLING Sp. z o. o,   18-106 Turośń Kościelna, Barszczówka 3

          tel: 85 664 38 85.

 • EKO- Partner Bogusław Popko, 15-521 Białystok, Zaścianki,  Usługowa 5,   

          tel: 85 664 38 85

 • Dark –Skup Złomu Metali Kolorowych, Dariusz Łapiński, 16-100 Wierzchlesie, Wierzchlesie 7, tel: 695 932 400.

Zużyty sprzęt  elektryczny  i elektroniczny

     Zgodnie  z art. 3 ust 2 pkt 9f  ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r, poz. 2010 z późn. zm. )  gmina  zobowiązana jest  do  udostępnienia na stronie  internetowej  gminy oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny  i  elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w  ustawie  z dnia  11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i  elektronicznym ( Dz. U.  z 2019r poz. 1895 oraz z 2020r. poz. 150, 284,i 875).

     Zużyty  sprzęt elektryczny  i  elektroniczny pochodzący  z  gospodarstw domowych  położonych  na terenie  gminy  Szudziałowo zbierany  jest w następujących  miejscach :

 • przy prywatnych posesjach podczas  mobilnej  zbiórki odpadów  wielkogabarytowych w tym zużytych  urządzeń RTV i AGD,
 • w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szudziałowie przy Kościelnej 34.Punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  ( PSZOK)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 150, 284, 875 ze zm)  Wójt Gminy  Szudziałowo udostępnia  informacje o:

I.prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Gmina Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo,

II.adresie  punktu  selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Szudziałowo:

 Szudziałowo , ul. Kościelna 34, 16-113 Szudziałowo.

III. dniach i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów  komunalnych:

Piątki – godz:  8,00- 15,00.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W SZUDZIAŁOWIE

Na podstawie art. 6r ust 3 ustawy z 13 września 1996r o utrzymaniu  czystości i porządku  w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.  2010, 2020, z 2020 r., poz. 150, 284, 875 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020r poz. 713 ze zm.), uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 10 marca 2020r ustala  się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych w Szudziałowie.

 • 1.1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej jako PSZOK).
 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
 2. PSZOK zlokalizowany W Szudziałowie, przy ul. Kościelnej nr 34.
 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie  odpady  komunalne zebrane  w sposób selektywny wytworzone przez  właścicieli nieruchomości  zamieszkałych położonych  na  terenie gminy Szudziałowo w ramach wnoszonej  opłaty za gospodarowanie  odpadami.
 4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 5. PSZOK nie przyjmuje odpadów:

1)  z nieruchomości  niezamieszkałych,

 2)  związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej człowieka,

 3)  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

 4)  bioodpadów,

 5) oraz  wskazanych w § 4. 2.

 • 2. PSZOK jest czynny w piątki w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy .
 • 3. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane  są do :

1) podporządkowania  się  zaleceniom pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu złożenia dostarczonych odpadów oraz  sposobu  poruszania  się  po terenie PSZOK.

3) zachowania  wymogów przepisów BHP i p.poż., oraz do nie  używania źródeł  otwartego  ognia,

4) samodzielnego wrzucania  dostarczonych odpadów do  oznaczonego pojemnika/kontenera lub  złożyć w miejscu  wskazanym przez  pracownika obsługi PSZOK,

5) niepozostawiania  na terenie  PSZOK  dzieci bez opieki osoby pełnoletniej.

 • 4.1. Z nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy ( nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane  są nieodpłatnie następujące rodzaje  odpadów:

1) papier i tektura, oraz odpady  opakowaniowe  z papieru i tektury,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) szkło,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe, oraz  gruz  betonowy z  rozbiórek i remontów,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,   

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

14) odpady niebezpieczne,

15) tekstylia,

16) odzież.

 1. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady  komunalne,

2) bioodpady,

3) odpady  zawierające  azbest,

4) części  samochodowe ( np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy  karoserii),

5) opony z pojazdów ciężarowych i pojazdów rolniczych,

6) sprzęt  budowlany,

7) urządzenia  przemysłowe i rolnicze,

8) odpady budowlane  zmieszane z innymi odpadami oraz  materiały  izolacyjne,  

9) odpady  nieoznaczone, bez  możliwości  ich  identyfikacji,

10) padłe  zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie,

11) odpady  wskazujące, iż pochodzą z działalności  gospodarczej.

 1. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego  zabrania odpadów  w przypadku:

1) stwierdzenia przez  pracownika obsługi  PSZOK, iż odpady dostarczone nie  znajdują  się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

2) stwierdzenia  zanieczyszczeń i zabrudzeń  w dostarczonych  odpadach,

3) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów  niebezpiecznych.

 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są tylko z drobnych  remontów wykonywanych w gospodarstwach  domowych.
 2. Prowadzący PSZOK w Szudziałowie prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm. ) oraz  przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu   z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2020, poz. 10).
 • 5.1.Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest dostępny  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szudziałowie:  www.szudzialowo-gmina.pl.
 1. 2. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Urzędu Gminy w Szudziałowie Referatu gospodarki  komunalnej, ul. Bankowa 1, tel: 85 722 14 04.

    Szudziałowo, dn. 21  sierpnia  2020r.


Od  dnia 1 stycznia 2020r  następują  zmiany  w  systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

         Ustawa  z dnia 19 lipca 2019r o zmianie  ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach           ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010, 2020 ze zm.)  oraz  niektórych innych ustaw  wprowadza szereg istotnych  zmian mających wpływ na gminny  system gospodarki odpadami  komunalnymi, w tym:

 • Nakaz selektywnej zbiórki odpadów Wszyscy  właściciele nieruchomości  powinni segregować odpady  komunalne z  podziałem  na frakcje takie  jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale oraz bioodpady;
 • Naliczanie opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, zgodnie ze stawką określoną przez  radę gminy w wysokości nie  niższej niż  dwukrotność wysokości i nie  wyższej  niż czterokrotność wysokości  stawki  ustalonej dla selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości   nie  wypełnia obowiązku zbierania odpadów  komunalnych w sposób selektywny.
 • Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym 
 • Zwiększenie zakresu rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o odpady takie  jak odpady  niebezpieczne, odpady nie kwalifikujące  się do  odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania  produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
 • Uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania  się Gminy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Obecnie podstawą ustalenia wynagrodzenia   za odbieranie odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości stanowi stawka  za  1 tonę odebranych odpadów 
 • Zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów. W okresie  od kwietnia do  października niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz  bioodpady powinny być odbierane nie rzadziej niż raz w tygodniu z budynków wielolokalowych i  nie rzadziej niż raz  na dwa  tygodnie z budynków mieszkalnych   

Podmiot odbierający odpady  komunalne od  właścicieli  nieruchomości z terenu gminy Szudziałowo  w 2020 roku to firma:                                            

MPO Spółka z o. o

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok


Wójt Gminy Szudziałowo informuje  o zmianie metody i zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  obowiązującej od 1 lutego  2020r.

         Na podstawie art. 6k ust 1-3 i 4a  oraz art. 6j ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( tj. Dz.U. 2019r.,  poz. 2010, 2020 ) Wójt  Gminy  Szudziałowa  zawiadamia o zmianie  metody  ustalenia  opłaty oraz o stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Szudziałowo w dniu 30 grudnia 2019r  uchwały  Nr  X.83.2019 w sprawie  wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości  tej  opłaty oraz  zwolnienia w części z opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.

      Dokonano wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od  właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn liczby osób  zamieszkujących daną nieruchomość oraz  stawki opłaty.

     Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2020r kształtują  się następująco:

 • 16, 00 zł -zbierane w sposób selektywny,
 • 32,00 zł -stawka  podwyższona w przypadku niesegregowania  odpadów,
 • zwolnienie  w  wysokości  1,00 zł  z miesięcznej  opłaty  od  1 mieszkańca  deklarującego kompostowanie  bioodpadów w przydomowym  kompostowniku (16,00zł -1,00zł = 15,00zł – budynki  jednorodzinne).

      Zmiana  metody i stawek opłat  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi związana  jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej  gminie. Zgodnie z  założeniem ustawy o  utrzymaniu  czystości i porządku  w gminach system gospodarki odpadami   komunalnymi ma  być systemem samofinansującym  się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego  prawidłowe funkcjonowanie konieczne  jest pobieranie takiej opłaty od  mieszkańców, aby wystarczała  ona na  realizacje całości zadania, którym została obciążona gmina.

     W związku  z powyższym  wszyscy   mieszkańcy  gminy  zobowiązani  są do złożenia  nowych  deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez  właścicieli  nieruchomości  w terminie  do 29 lutego 2020r.

Dodatkowe  informacje można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Szudziałowo pok. nr  14,  lub  pod nr tel: (85) 722 14 04 w.21.


Gdzie przekazać zużyte opony rolnicze ?

Jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych itd.? Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a nie wszystkich rodzajów odpadów. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rolnictwa to obowiązek ich wytwórcy. To wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie, skoro nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia. Zatem, gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn rolniczych. Jest ona zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze informujemy, że można je oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Ponadto opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat [np. GPR Guma i Recykling Sp. z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze, tel. (16) 640 15 96 lub Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Podgrodzie 8b, tel. (14) 681 89 89]. Niestety opony rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. Dlatego też najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie czy zakupie (za dodatkową opłatą).Wpis do Rejestru BDO.

    Od dnia 01 stycznia 2020r – uruchomiony zostaje program do prowadzenia ewidencji odpadów- BDO- Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

    Tu można sprawdzić czy Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Szudziałowo powinny dokonać rejestracji, oraz złożyć wniosek rejestrowy.

      W załączeniu materiały na temat Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Skip to content