DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

     Urząd Gminy w Szudziałowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Strony Internetowej Urzędu Gminy w Szudziałowie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Gminy w Szudziałowie.

Data publikacji strony internetowej: 15.10.2019. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.10.2019.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • treści pochodzą z różnych źródeł,
  • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
  • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
  • treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony internetowej Piotr Szydłowski, adres e-poczty: informatyk (małpa) szudzialowo (myślnik) gmina (kropka) pl oraz administrator BIP: Katarzyna Czechowicz, adres     e-poczty: katarzyna (kropka) czechowicz (małpa) szudzialowo (myślnik) gmina (kropka) pl lub Jan Muciuś, adres e-poczty:  jan (kropka) mucius (małpa) szudzialowo (myślnik) gmina (kropka) pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 722 14 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo.                               Budynek urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek usytuowany jest w centrum Szudziałowa, przy głównym skrzyżowaniu, można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie lub autobusami komunikacji publicznej. Za urzędem umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonym i oznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób  niepełnosprawnych.                                                                                                                              

Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Do wejścia głównego prowadzą schody, brak jest podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, urząd wyposażony jest w schodołaz. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.                                 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Po wejściu do budynku, w holu na wprost od wejścia głównego są schody prowadzące na piętro, gdzie znajduje się Sekretariat i można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach, informacje można również uzyskać w pokoju nr 7, który znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia.

Dotarcie na inne niż parter piętra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra, budynek posiada schodołaz.

Toaleta dla interesantów dostępna jest na parterze budynku, na lewo od wejścia głównego oraz na piętrze na prawo od wejścia schodami.

Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania, w celu ułatwienia załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone         16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

Urząd Gminy Szudziałowo deklaruje ciągłe dążenie do poprawy dostępności stron internetowych i dostępności architektonicznej oraz stosowanie się do wymagań ustawowych.

Skip to content