EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNYWójt Gminy Szudziałowo i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szudziałowie zapraszają uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej w Szudziałowie do udziału w projekcie pn. „Kompetencje szansą na sukces” nr RPPD.09.01.00-20-0343/19, realizowanym w roku szkolnym 2019/2020.

 W ramach przedsięwzięcia będą realizowane przede wszystkim działania rozwijające i kształtujące kompetencje cyfrowych, kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy, w tym kreatywność, pracę zespołową, innowacyjność, porozumiewanie się w językach obcych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych u 75 uczniów (47 M, 28 K) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie poprzez organizację dodatkowych zajęć i doposażenie placówki edukacyjnej.

Zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic, zajęcia rozwijające kompetencje z chemii, przyrody, matematyki, języka angielskiego i geografii, zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach. W wyniku operacji 75 U (28 K, 47 M) nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu. Wszyscy uczestnicy projektu rozwiną postawę kreatywną i innowacyjną.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć do dnia 23 września 2019 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szudziałowie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, będące załącznikami do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Skip to content