GRANTY PPGR

Nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”


Celem Projektu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym poprzez zapewnienie im sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

Gmina Gródek na realizację Projektu otrzymała 146 464,00.

W wyniku przeprowadzonego naboru, do udziału w Projekcie zakwalifikowano 42 uczniów z terenu gminy Szudziałowo. Na ich potrzeby zakupione zostaną laptopy wraz z oprogramowaniem oraz komputery stacjonarne. Ponadto sprzęt zostanie objęty ubezpieczeniem.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


UWAGA!

Zmiany w naborze wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

W związku z aktualizacją dokumentów, na stronie Ministerstwa, dotyczących programu „Granty PPGR” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, informujemy iż zmianie ulega:

– wzór Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz Oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość – nowe oświadczenia w załączeniu;

– udział w programie obejmuje uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy Szudziałowo, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

– termin składania dokumentów został wydłużony do dnia: 28 października 2021r. do godz. 14:00


Nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

W związku z rozpoczęciem nowego programu „Granty PPGR” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w  rozwoju cyfrowym Wójt Gminy Szudziałowo zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych w miejscowości Szudziałowo do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

W ramach udzielonego Gminie Szudziałowo grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć do dnia 21.10.2021 r. do godziny 14:00 w siedzibie:

Urzędu Gminy

Ul. Bankowa 1

16-113 Szudziałowo

sekretariat (pokój nr 10)

Kontakt w sprawie programu: tel. (85) 722 14 04 w. 25

Skip to content