WYBORY 2020


Materiały informacyjne dotyczące ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.

Składy obwodowych komisji wyborczych.I N F O R M A C J A

w sprawie przyjmowania przez Urząd Gminy w Szudziałowie zgłoszeń kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym pełnomocnik komitetu wyborczego lub
osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r.
w godzinach pracy Urzędu Gminy. Sposób zgłaszania kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji
szczegółowo określa uchwała Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Jednakże
w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie
okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń
przez Urząd Gminy, wyjaśnia,że:
1) zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są
w dniach 10 i 12 czerwca 2020 roku, w godzinach pracy Urzędu Gminy.
2) z uwagi na wprowadzone ograniczenie przyjmowania interesantów,
zgłoszenie kandydatów na członków komisji może też zostać przesłane
(najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy normalnego
funkcjonowania Urzędu Gminy) w formie skanu, za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim
przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy
w Szudziałowie, 16-113 Szudziałowo, ul, Bankowa 1 tradycyjną pocztą
(oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu
terminu na dokonywanie zgłoszeń);
3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty
elektronicznej dopuszczalne jest:
a)uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do
zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez
pełnomocnika wyborczego,
b)potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę
przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za
pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis
elektroniczny);
c) zgłoszenia należy przesyłać na następujące adresy poczty elektronicznej:
sekretariat@szudzialowo-gmina.pl
jan.mucius@szudzialowo-gmina.pl
4) zgłoszenia można również włożyć do skrzynki podawczej przy wejściu do
budynku Urzędu Gminy w Szudziałowie przy ul. Bankowej 1.
5) informacji w sprawie przyjmowania zgłoszeń zainteresowani mogą zasięgnąć
pod numerem telefonu: 85 722 14 04.Skip to content