ODPADY KOMUNALNE


Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


Ewidencja  i kontrola  zbiorników  bezodpływowych oraz  przydomowych  oczyszczalni ścieków

      Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r.,  poz. 2010 t.j.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji :

1). Zbiorników bezodpływowych w celu  kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci  kanalizacyjnej;

2). Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3). Umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

           W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Szudziałowa o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego ( szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do  Urzędu Gminy Szudziałowo.

        Jednocześnie informujemy, że  pracownicy Urzędu Gminy Szudziałowo  będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1  ww. ustawy (ucpg ) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

       Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach  Wójt Gminy sprawuje kontrolę przestrzegania  i stosowania przepisów ustawy; do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( POŚ).

      Ponadto zgodnie z art. 363 ww. ustawy  POŚ,   Wójt może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających  do:

1). ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2). przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

    Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie,  gdyż w pierwszej  kolejności przy kontroli będą sprawdzane umowy oraz  rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych

                                 z terenu gminy  Szudziałowo.

Lp.

Podmiot

Adres

telefon

   1.

„ITER H.S

Stanisław Chociej”

Sokolany 1 , 16-100 Sokółka

85 711 13 17

    2.

„ WC Serwis”Sp. z o.o Sp. Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41- 808 Zabrze

 32- 278 45 31

   3.

„MILATRANS” PL.  Lucyna Borowska

Łyski 77M, 16-070 Choroszcz  (zmiana adresu 7.11.2019):

Łyski, ul. Serwisowa 1,              16-070 Choroszcz

85 651 27 12

    4. 

ZGK Szudziałowo

ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo

85 711 14 01

Wg stanu  na dzień:  31.12.2019r.


Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie  odbierania odpadów   komunalny od właścicieli nieruchomości z  terenu Gminy Szudziałowo.

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U.2019r. poz. 2010t.j.) oraz niektórych innych ustaw działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie  działalności gospodarcze j( Dz.U. z 2018r poz. 398 ze zm.).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szudziałowo tworzy i prowadzi Wójt Gminy Szudziałowo. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z trenu gminy Szudziałowo jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz  zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Szudziałowo na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać :

 1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię , nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej ( NIP),
 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00zł,
 2. oświadczenie  o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

           Oświadczenie to powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres lub  imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z terminie 7 dni od dnia wpływu do organu kompletnego wniosku razem z oświadczeniem i poświadczeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowała zmianę tych danych.

Zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej można  dokonać na wniosek przedsiębiorcy i wymaga opłaty skarbowej w kwocie 50% stawki określonej dla dokonujących wpisu po raz pierwszy, czyli 25,00 zł.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Wykreślenie może mieć miejsce na wniosek przedsiębiorcy lub  w przypadku gdy  Urząd Gminy Szudziałowo stwierdzi rażące nieprawidłowości w wykonywaniu działalności objętej wpisem, bądź gdy przedsiębiorca poświadczył nieprawdę w oświadczeniu. Powody wykreślenia z rejestru podaje również ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia  danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny  jest  poniżej .

Oświadczenie ,Rejestr , Wniosek – pliki do pobrania.


Procedura udzielenia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;.
 3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów.
 3. Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
 4. W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).
 5. Aktualna kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS.

   12.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł     

Miejsce składania wniosku:

Wniosek powinien być sporządzony wg formularza.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać pocztą na adres : Urząd Gminy w Szudziałowie ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo lub składać osobiście w sekretariacie.

 • Termin i sposób załatwienia:

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu.

 1. Opłaty:

107 zł  – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona jest w dniu złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Szudziałowie nr konta BS Sokółka                                                       90 8093 0000 0020 0107 2000 0020 .

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 1000 t.j.).
 3. Uchwała Nr XIX.123.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szudziałowo.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299). 

Tryb odwoławczy:

Na decyzję o uzyskaniu zezwolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku  za pośrednictwem Wójta Gminy Szudziałowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Informacje dodatkowe:
 1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Szudziałowo może:
 • Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 • Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
 2. Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji wójta;
 3. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 4. Wójt odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
 • jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
 • przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Sprawozdawczość:
 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań;
 2. Sprawozdanie należy przekazać wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
 3. Sprawozdanie zawiera:
 • informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
 • informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;
 1. Do sprawozdania podmiot dołącza wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

    Kto prowadzi działalność działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia – podlega karze aresztu lub karze grzywny.

Skip to content