ZARZĄDZENIE NR 297.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Szudziałowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Skip to content