FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY” OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE XI” 2020 POLSKO AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

     FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY” OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE XI” 2020 POLSKO AMERYKAŃSKIEJ  FUNDACJI WOLNOŚCI  REALIZOWANY PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE,  FUNDACJĘ SFL I SAMORZĄDY GMIN: SOKÓŁKA, DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, SZUDZIAŁOWO, NOWY DWÓR

     W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW,  mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł, wysokość łącznej kwoty dotacji może ulec zmianie.
Program adresowany jest do:
     -organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
     -grup nieformalnych, i KGW, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych:
przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego
     -grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

– W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 05  maja do 05  czerwca 2020 r., do godziny 16:00.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl.
KONSULTACJE MAILOWE I TELEFONICZNE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 06 maja do 4 lipca  br. Od godziny 9:00 – 11:00

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy (lub 2 miesiące w przypadku działań związanych z pandemią). i będą mogły być realizowane pomiędzy 16 czerwca 2020r., a 31 grudnia 2020 r.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
-zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
-wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
-mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
-przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,.
-będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji
społecznych,
-będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

– dodatkowo premiowane będą wnioski skierowane na walkę z negatywnymi skutkami pandemii w każdej dziedzinie np. kultura, edukacja, zdrowie, sport itp.


Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem programu DL XI, do pobrania na stronie Fundacji SFL. Szczegółowych informacji udzielają:
Maria Talarczyk – Koordynator programu
Paulina Orłowska– Asystent Koordynatora programu

Elżbieta Maliszewska- Księgowa

Tel. 85-711-57-00,

W związku z pandemią, poradnictwo w sprawie wypełniania wniosków będzie prowadzone mailowo lub telefonicznie po wcześniejszym ustaleniu.

Organizacje pierwszy raz składające wnioski mają obowiązek wzięcia udziału  w szkoleniu na temat wypełniania wniosku w generatorze.

 

Skip to content