Komunikat Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Komunikat Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Wójt Gminy Szudziałowo będzie przyjmował wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie należącym terytorialnie do Gminy Szudziałowo. Wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Szudziałowo (pokój nr 10) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szudziałowo:

ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo.

POBIERZ Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.1 ust.1. pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.). Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Powyższej opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Szudziałowo,

Bank Spółdzielczy Sokółka nr rachunku 90 8093 0000 0020 0107 2000 0020

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY z dopiskiem „OPŁATA

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która: 

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż 8 lat, (do okresu o którym mowa, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
  • osiągnęła odpowiedni wiek:
    • w przypadku kobiet 60 lat,
    • w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Gdzie należy złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. 

Co należy dołączyć do wniosku o świadczenie?

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. – POBIERZ wzór oświadczenia o niekaralności

Co zrobić jeżeli urząd gminy nie posiada informacji potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa?

Jeżeli Urząd Gminy nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa. – POBIERZ wzór oświadczenia o pełnieniu funkcji

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Skip to content