Informacja dot. kontroli zbiorników bezodpływowych

W związku z rozpoczętą kontrolą zbiorników bezodpływowych, przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy u.c.p.g właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

            Zgodnie z art. 9u ww. ustawy Wójt Gminy sprawuje kontrolę przestrzegania
i stosowania przepisów ustawy; do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

            Ponadto zgodnie z art. 363 ww. ustawy, Wójt może w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

  • ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
  • przywrócenie środowiska do stanu właściwego.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie, gdyż w pierwszej kolejności przy kontroli będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Skip to content