Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie będzie przysługiwało nie dłużej niż za okres 60 dni.

Zasady przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r., poz. 605). Wzór wniosku o świadczenie pieniężne zostało określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku (Dz.U. z 2022 r., poz. 608).

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Obsługę wniosków prowadzi Urząd Gminy Szudziałowo.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie. Upoważnieni pracownicy urzędu gminy mogą weryfikować prawdziwość podanych we wniosku danych oraz warunki zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażały życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Świadczenie będzie wypłacane na zasadzie refundacji (wypłacane z dołu).

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, określony wnioskiem, składający otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

 • w Urzędzie Gminy Szudziałowo przy ul. Bankowej 1, w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 – 15.00
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ

Skip to content