ZIMOWY SPACER KONDYCYJNY

REGULAMIN
ZIMOWEGO SPACERU KONDYCYJNEGO
Organizator: Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
Cel wydarzenia:
Propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku
Nazwa wydarzenia: ZIMOWY SPACER KONDYCYJNY
Termin: 13 luty 2022 r. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, spacer odbędzie
się w innym, podanym do wiadomości uczestników terminie.
Trasy: do wyboru (zaznaczenie na „Deklaracji uczestnika”)
1. JUNIOR – 13 km
2. SENIOR – 3 km
Program:
• Trasa 1 JUNIOR: 12.00 – Zbiórka i wyjście – GOAKiR, ul. Szkolna 2, Szudziałowo
• Trasa 2 SENIOR: 14.30 – Zbiórka i wyjście – GOAKiR, ul. Szkolna 2, Szudziałowo
• około godz. 15.30 – META, spotkanie przy ognisku uczestników trasy JUNIOR i trasy SENIOR (ciepły
posiłek regeneracyjny + nagroda niespodzianka)
Warunki uczestnictwa.
1. Warunkiem uczestnictwa w Spacerze jest zapoznanie się z Regulaminem, wypełnienie Deklaracji uczestnika,
uiszczenie „wpisowego” 10 zł/osoba, oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom Organizatora.
2. Zapisanie się na listę uczestników Spaceru jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i
zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
3. W Spacerze mogą startować osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarza na udział w rekreacyjnych
aktywnościach sportowych.
4. Osoby do 13 roku życia mogą brać udział w Spacerze wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (1 osoba dorosła
może opiekować się nie więcej niż 3 osobami niepełnoletnimi).
5. Uczestnicy Spaceru zobowiązani są do: stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez
Organizatora
6. Tempo marszu w przypadku trasy 1JUNIOR i 2 SENIOR nadaje wyznaczony przewodnik Spaceru.
7. Czas i miejsce odpoczynków wyznacza przewodnik Spaceru, prowiant na trasy we własnym zakresie
uczestnika
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Spaceru wynikającej z uwarunkowań
atmosferycznych.
10. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać przewodnikowi.
11. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i zachowujemy ostrożność w miejscach, w których
może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo, uwzględniając również obowiązujący reżim sanitarny dotyczący
pandemii Covid-19
12. Nie zbaczamy z wyznaczonego szlaku.
Zapisy:
Przed zgłoszeniem udziału prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, który dostępny jest na stronie
www.szudziałowo-gmina.pl . Przygotowany Wzór Deklaracji uczestnika można odebrać osobiście w siedzibie
Organizatora ul. Szkolna 2, Szudziałowo, lub pobrać ze strony www.szudziałowo-gmina.pl,. Uzupełnioną
Deklarację prosimy złożyć w siedzibie Organizatora osobiście lub przesłać (skan, zdjęcie) na adres e-mail:
goakir@szudzialowo-gmina.pl. do dnia 11 lutego 2022.
Osoby do kontaktu: Magdalena Jucha, Elżbieta Jaroszewicz – tel. 85 722 14 06

Skip to content