Wnioski o objęcie postępowaniem scaleniowym gruntów wraz z możliwością podziału wspólnot gruntowych.

                                                                       

         W związku z możliwością pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, na operacje typu: Scalanie gruntów – Starosta Sokólski zaprasza do złożenia wniosków o  objęcie postępowaniem scaleniowym gruntów wraz z możliwością podziału wspólnot gruntowych.

        Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów ( t.j. Dz.U.2018.908 z późn. zm.)  celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

       Ponadto nadmieniam, że każdy mieszkaniec, który jest właścicielem gruntu ma prawo głosu, może uczestniczyć na każdym etapie procesu scalenia gruntów i swoją decyzję przekazywać do osób, które realizują to postępowania.

Poniżej przedstawiam korzyści wynikające z przeprowadzenia scalenia gruntów:

  • Uczestnicy scalenia nie ponoszą żadnych kosztów związanych z postępowaniem scaleniowym i zagospodarowaniem poscaleniowym, gdyż prace te finansowane są w 100% ze środków publicznych.
  • W wyniku scalenia następuje zaprojektowanie i wytyczenie w terenie oraz trwała stabilizacja nowych granic dziełek ewidencyjnych zachowując dostosowanie ich przebiegu do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu. W projekcie scalenia uwzględnia się również korekty przebiegu granic nieruchomości w obrębie terenów zainwestowania siedliskowego.
  • Następuje także nieodpłatne znoszenie współwłasności nieruchomości rolnych położonych na obszarze scalenia na zgodny wniosek ich współwłaścicieli oraz nieodpłatny podział wspólnot gruntowych za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału we wspólnocie.
  • W projekcie scalenia gruntów zwraca się uwagę na to by w miarę możliwości każdej poscaleniowej działce zapewnić dostęp do drogi publicznej, przez co może nastąpić zniesienie zbędnych służebności gruntowych. Istotnie jest również zmniejszenie odległości działek od siedliska, a tym samym skrócenie czasu dojazdu do pól uprawnych. Projektowanie działek powinno przebiegać tak, by eliminować te o kształtach nieregularnych oraz niedogodnych do uprawy mechanicznej.
  • Poprzez scalenie gruntów dochodzi do zmniejszenia ilości działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach oraz powiększenie ich średniej wielkości. Powiększeniu może ulec również powierzchnia gospodarstwa na drodze dopłat pomiędzy rolnikami chcącymi rozwinąć działalność rolniczą, a tymi, którzy zamierzają zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowana jest:

  • Budowa lub przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, w tym urządzenie przepustów.
  • Korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów.
  • Przystosowanie gruntów nowo wydzielanych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz i dróg oraz roboty rekultywacyjne umożliwiające ich uprawę mechaniczną (odkrzaczanie, odchwaszczanie, wapnowanie, plantowanie).
Skip to content