Przyjmowanie wniosków o grant na odnawialne źródła energii

     Przyjmowanie wniosków o grant na odnawialne źródła energii

     W związku z otrzymaniem przez Gminę Szudziałowo dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina ma obowiązek przeprowadzenia powtórnego naboru wniosków.

Osoby które złożyły Deklarację wraz z Ankietami w roku ubiegłym i wstępnie zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania również. MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU O GRANT

 W razie nie złożenia WNIOSKU O GRANT Ankiety i Deklaracje złożone przed 01.04.2021 nie będą brane pod uwagę.

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami.

Kolejny nabór – WNIOSEK O GRANT –  podyktowany jest spełnieniem obowiązków wynikających z Programu.

Przyjmowanie WNIOSKÓW (dostępnych na stronie www.szudzialowo-gmina.pl – pobierz oraz w siedzibie Urzędu ) nastąpi od dnia 19.04.2021 i potrwa do 24.05.2021.

Komplet dokumentów wniosku o grant należy składać wyłącznie w wersji papierowej w 1 egzemplarzu w Biurze projektu w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Adres Urzędu: ul. Bankowa 1, 16 – 113 Szudziałowo

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Biura projektu).

Grantobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o grant wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty składane przez Grantobiorcę na podstawie Regulaminu powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem/poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony …. (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

Wzory WNIOSKÓW będą dostępne od 16.04.2021.

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń lecz ilość otrzymanych punków (zapisanych w Deklaracji)

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

Skrócone warunki :

Grantobiorcy ( mieszkańcowi ) przysługuje zwrot 70% wydatków inwestycyjnych ( kosztów zapłaconych przez niego) związanych z:

 1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne).
 2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). 
 3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
 4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
 5. Kosztami przygotowawczymi tj. kosztami dokumentacji technicznej a także dokumentacji kosztorysowej.

Instytucja Organizująca Konkurs, w wyniku przeprowadzonej analizy rynku wprowadza następujące maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu:

 1. Instalacja fotowoltaiczna:

–  o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.

 1. Instalacja kolektorów słonecznych:

–  dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł.

–  dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł.

–  dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru. 

WAŻNE: Grantobiorca, zarówno w trakcie realizacji projektu, a także w okresie jego trwałości (czyli przez 5 lat od daty płatności końcowej), jest zobowiązany umożliwić Gminie Szudziałowo pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń dotyczących realizowanej mikroinstalacji OZE oraz do udostępnienia dokumentacji dotyczącej realizacji umowy o powierzenie grantu.

Ważne! Grand (wsparcie finansowe) przekazywany jest Grantobiorcy (Wnioskodawcy) wyłącznie w formie refundacji, po poniesieniu przez Grantobiorcę całości kosztów.

MIESZKANIEC SKŁADA DO GMINY TYLKO PODPISANY WNIOSEK O GRANT

PROSIMY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z  REGULAMINEM ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI ZAŁĄCZONYMI PONIŻEJ:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Szudziałowo– do zapoznania się
 2. Wniosek o grant– do złożenia w Urzędzie Gminy
 3. Regulamin– do zapoznania się
 4. Minimalne parametry instalacji– do zapoznania się
 5. Umowa o powierzenie grantu– do zapoznania się
 6. Wniosek o płatność– do zapoznania się
 7. Przykładowy protokół odbioru instalacji przez mieszkańca– do zapoznania się

Skip to content