Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie powiatu sokólskiego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  (Dz. U. poz. 2492).

OSOBA UPRAWNIONA DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIE

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Sokólski.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o mediacji.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest w zależności od zgłoszonych potrzeb przez osoby uprawnione.

REJESTRACJA

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Sokólskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty tylko i wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu:  85  711 08 33.

Umawianie terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się,
o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywa się:

1)         telefonicznie pod nr: 85 711 08 33,

2)         drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobietom
w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość.

Osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również poprzez:

1)         zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub

2)         w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub

3)         za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – pod numerem telefonu:  85  711 08 33 lub adresem e-mail: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Sokólskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka lub elektronicznej: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl, oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne (załącznik nr 1), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Sokólskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji odbywa się w następujących punktach:
 • w Sokółce – w Starostwie Powiatowym w Sokółce, pok. nr 21,
  Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka – punkt prowadzony przez radców prawnych przez I półrocze 2020 r. i adwokatów przez II półrocze 2020 r.,
 • w Dąbrowie Białostockiej – w internacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
  1000 – lecia P.P. 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka – punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda.
 1. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji odbywa się punkcie
  w Suchowoli – w Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21,
  16-150 Suchowola – punkt prowadzony przez organizację pozarządową
  – Stowarzyszenie Sursum Corda.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są:

1) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 9:00 – 13:00,

2) we wtorki w godzinach 13:00 – 17:00.

W dni wolne od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą zamknięte.

Starostwo Powiatowe w Sokółce: http://sokolka-powiat.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-obszarze-powiatu-sokolskiego/

BiP Powiatu Sokólskiego: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/starostwopowiatowe/nieodplatna_pomoc_prawna/zasady-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Skip to content