Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych

     Informacje dot. planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. (typ projektu 4).

1. Grant przyznawany jest Grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.)

2. Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.) Beneficjent projektu grantowego (np. jst) odpowiada m.in. za przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów wyboru Grantobiorców (mieszkańców) oraz dokonanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru Grantobiorców. Natomiast w ust. 2 ww. artykułu ustawy widnieje informacja, iż: „Właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego.” Mając na uwadze powyższe zapisy ustawy wdrożeniowej IZ RPOWP informuje, iż procedura oraz kryteria wyboru Grantobiorców będą weryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej, a stosowna dokumentacja powinna być dostarczona wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

3. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych (uzależnionego od liczby osób). Maksymalna wartość instalacji OZE zostanie określona w Regulaminie konkursu.

4. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

5. W ramach naboru zostanie określona maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na poziomie 2 mln PLN, pozwoli to na dofinansowanie większej ilości projektów pozytywnie ocenionych.

6. Na ocenie merytorycznej premiowane będzie podwyższenie wkładu własnego. Możliwe będzie uzyskanie 20 punktów za podwyższenie wkładu własnego o 20 %.

Skip to content