WYBORY 2020


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


                                                                                           Szudziałowo  dnia 27 marca 2020 roku.

I N F O R M A C J A

w sprawie przyjmowania przez Urząd Gminy w Szudziałowie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

         W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. Poz. 491      i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z   ograniczeniami w przyjmowaniu przez Urząd Gminy w Szudziałowie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wyjaśnia się, co następuje.

         Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P.z2019 r. poz. 267   i 771 oraz z 2020 r. poz. 249). Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy,  wyjaśnia, że:

  • z uwagi na wprowadzone ograniczenie przyjmowania interesantów, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania Urzędu Gminy) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy w Szudziałowie, 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1 tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

  1. c) zgłoszenia należy przesyłać na następujące adresy poczty elektronicznej:

    sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

    jan.mucius@szudzialowo-gmina.pl

  • zgłoszenia można również włożyć do skrzynki podawczej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Szudziałowie przy ul. Bankowej 1.
  • informacji w sprawie przyjmowania zgłoszeń zainteresowani mogą zasięgnąć pod numerem telefonu: 85 722 14 04.
Skip to content