GOSPODARKA ODPADAMIZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO 
DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Urząd Gminy w Szudziałowie informuje, że od 05.11.2019r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy o numerze:

  BS Sokółka 54 8093 0000 0020 0107 2000 0280


Od  dnia 1 stycznia 2020r  następują  zmiany  w  systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

         Ustawa  z dnia 19 lipca 2019r o zmianie  ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach           ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010, 2020 ze zm.)  oraz  niektórych innych ustaw  wprowadza szereg istotnych  zmian mających wpływ na gminny  system gospodarki odpadami  komunalnymi, w tym:

  • Nakaz selektywnej zbiórki odpadów Wszyscy  właściciele nieruchomości  powinni segregować odpady  komunalne z  podziałem  na frakcje takie  jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale oraz bioodpady;
  • Naliczanie opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, zgodnie ze stawką określoną przez  radę gminy w wysokości nie  niższej niż  dwukrotność wysokości i nie  wyższej  niż czterokrotność wysokości  stawki  ustalonej dla selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości   nie  wypełnia obowiązku zbierania odpadów  komunalnych w sposób selektywny.
  • Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym 
  • Zwiększenie zakresu rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o odpady takie  jak odpady  niebezpieczne, odpady nie kwalifikujące  się do  odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania  produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
  • Uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania  się Gminy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Obecnie podstawą ustalenia wynagrodzenia   za odbieranie odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości stanowi stawka  za  1 tonę odebranych odpadów 
  • Zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów. W okresie  od kwietnia do  października niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz  bioodpady powinny być odbierane nie rzadziej niż raz w tygodniu z budynków wielolokalowych i  nie rzadziej niż raz  na dwa  tygodnie z budynków mieszkalnych   

Podmiot odbierający odpady  komunalne od  właścicieli  nieruchomości z terenu gminy Szudziałowo  w 2020 roku to firma:                                            

MPO Spółka z o. o

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok


Wójt Gminy Szudziałowo informuje  o zmianie metody i zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  obowiązującej od 1 lutego  2020r.

         Na podstawie art. 6k ust 1-3 i 4a  oraz art. 6j ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( tj. Dz.U. 2019r.,  poz. 2010, 2020 ) Wójt  Gminy  Szudziałowa  zawiadamia o zmianie  metody  ustalenia  opłaty oraz o stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Szudziałowo w dniu 30 grudnia 2019r  uchwały  Nr  X.83.2019 w sprawie  wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości  tej  opłaty oraz  zwolnienia w części z opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.

      Dokonano wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od  właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn liczby osób  zamieszkujących daną nieruchomość oraz  stawki opłaty.

     Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2020r kształtują  się następująco:

  • 16, 00 zł -zbierane w sposób selektywny,
  • 32,00 zł -stawka  podwyższona w przypadku niesegregowania  odpadów,
  • zwolnienie  w  wysokości  1,00 zł  z miesięcznej  opłaty  od  1 mieszkańca  deklarującego kompostowanie  bioodpadów w przydomowym  kompostowniku (16,00zł -1,00zł = 15,00zł – budynki  jednorodzinne).

      Zmiana  metody i stawek opłat  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi związana  jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej  gminie. Zgodnie z  założeniem ustawy o  utrzymaniu  czystości i porządku  w gminach system gospodarki odpadami   komunalnymi ma  być systemem samofinansującym  się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego  prawidłowe funkcjonowanie konieczne  jest pobieranie takiej opłaty od  mieszkańców, aby wystarczała  ona na  realizacje całości zadania, którym została obciążona gmina.

     W związku  z powyższym  wszyscy   mieszkańcy  gminy  zobowiązani  są do złożenia  nowych  deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez  właścicieli  nieruchomości  w terminie  do 29 lutego 2020r.

Dodatkowe  informacje można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Szudziałowo pok. nr  14,  lub  pod nr tel: (85) 722 14 04 w.21.


Gdzie przekazać zużyte opony rolnicze ?

Jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych itd.? Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a nie wszystkich rodzajów odpadów. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rolnictwa to obowiązek ich wytwórcy. To wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie, skoro nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia. Zatem, gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn rolniczych. Jest ona zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze informujemy, że można je oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Ponadto opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat [np. GPR Guma i Recykling Sp. z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze, tel. (16) 640 15 96 lub Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Podgrodzie 8b, tel. (14) 681 89 89]. Niestety opony rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. Dlatego też najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie czy zakupie (za dodatkową opłatą).

 Wpis do Rejestru BDO.

    Od dnia 01 stycznia 2020r – uruchomiony zostaje program do prowadzenia ewidencji odpadów- BDO- Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

    Tu można sprawdzić czy Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Szudziałowo powinny dokonać rejestracji, oraz złożyć wniosek rejestrowy.

      W załączeniu materiały na temat Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Skip to content